za nami je jurčičev pohod in občni zbor

DSC07184

Već o Jurčičevem pohodu na spodnji povezavi
http://www.ivancna-gorica.si/aktualno/prireditve/?id=6202

POROČILO TD POLŽEVO ZA LETO 2017

V letu 2017 smo imeli 5 rednih in 3 izredne sestanke upravnega odbora.
Udeležba je bila povprečno 80 %. V 2017 se je priključilo še 10 novih, tako, da nas je skupno 253 članic in članov, med njimi 51 mladih do 18 let. Vsi smo vključeni v TZS, kar dokazujemo s članskimi izkaznicami. Vsa pohvala vsem dolgoletnim in vsem novim članicam/om.
V letu 2017 smo 100 % realizirali naslednje aktivnosti:
- 03.02. – smo se predstavili na sejmu Natour Alpe Adria Turizem na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani;
- februar in marec – priprava poročil in bilance za občni zbor, sestanki za Krevsov tek, priprava vlog za sponzorje ter priprava in oddaja razpisnih dokumentacij;
- marca – čistilna akcija po planoti pred in po Jurčičevem pohodu;
- 04.03. – 24. POHOD PO JURČIČEVI POTI, naše društvo je bilo organizator ureditve prireditvenega prostora na Polževem. Stojnico z našimi prospekti in panoji smo imeli postavljeno tudi v vasi Pristava, kjer smo postregli pohodnike tudi s čajem;
- 12.03. – smo uspešno izvedli občni zbor pri naših krškovaških gasilcih;
- 22.04. – udeležba 12 naših članov na sejmu Naturo v Gornji Radgoni;
- 23.04. – glasbeni dogodek mladih v cerkvici Sv. Magdalene, zahvala gre predvsem Marjani Kampjut;
- maja – barvanje kozolcev, smerokazov in klopi, ter montaža stojal za korita, pohvala in zahvala Frenku;
- 17.5. – postavitev 30 korit z rožami na kozolčke in smerokaze. Preko leta negovanje in zalivanje le teh. Posebno pohvala gre Mileni, ki zaliva kar 16 korit in tudi ostalim Maxu, Marinki, Gregatu, Mirsadu, Ivici, Mojci, Zdenetu, Dragici in Blažu;
- 6.5. – pohod Prijetno domače, sprejem pohodnikov na Polževem, – 7 naših članov;
- od maja do avgusta – Obiski sponzorjev za Krevsov tek, pisanje dopisov in pridobivanje dovoljenj na občini, ZD , UE Gr. – zahvala gre Liji, Juretu in Milošu;
- od maja do avgusta – ureditev okolice razgledne mize in klopi. Posebna pohvala gre Tonetu;
- 25.6. – sodelovali smo pri organizaciji osrednje proslave dneva Državnosti;
- V juliju, avgustu in septembru je Komisija za ocenjevanje v okviru akcije TZS »Moja dežela lepa in gostoljubna« imela več ogledov po planoti in sicer domačij in počitniških hišic ter okolico;
- avgusta in septembra – čistilna akcija, vzdrževanje in čiščenje tekaške steze pred in po Krevsovem teku;
- 2.9. – 13. KREVSOV TEK in pohod po Kriško-polževski planoti, smo organizirali v zelo slabem vremenu. Udeležilo se ga je 160 tekmovalk in tekmovalcev ter pohodnikov iz vse Slovenije in tudi tujine. Tek šteje v skupino Dolenjskih tekov ter za pokal Vzajemne. Pri organizaciji je sodelovalo kar lepo število naših članov, kot tudi domačinov iz petih vasi in nekaj članov TD Višnja Gora, skupaj kar 60 prostovoljk/cev- pohvala gre predvsem Juretu in Milošu;
- 16.10. – predstavitev društva na Vseslovenskem sejmu pri Japu v Temenici;
- 17.10. – seminar in podelitev priznanj TZS v Kranjski Gori. Dobil sem priznanje za prizadevno prostovoljsko delo v turistični društveni organizaciji, ki ga delim z vsemi aktivnimi prizadevnimi člani v društvu;
- 16.11. – Izdaja nove razglednice Kriško-polževske planote s štirimi vasmi in našimi aktivnostmi;
- 17.11. – smo organizirali Martinovanje s krstom vin v hotelu Polževo. Ocenjevali in izbirali smo najbolj všečno belo, rdeče in temno vino med 20 vini iz 6 slovenskih vinorodnih okolišev. Vina so ocenjevali tudi vinarski strokovnjaki. Udeležilo se nas je cca 60, od tega 20 povabljenih gostov;
- 24.11. – je bila v gasilskem domu v Višnji Gori 20. zaključna prireditev Moja dežela lepa in gostoljubna. Prirejamo jo skupaj z TD Višnja Gora zaradi stroškov in organizacije. Vsa pohvala gre Aniti, Klavdiji in Stojanu ter nastopajočim iz OŠ VG; Ob tej priliki pa je predstavnik TZS podelil našemu društvu priznanje s srebrnim znakom za 30 let uspešnega dela pri razvoju turizma.
- 25.11. – smo se odzvali vabilu Razvojnega turističnega društva Gmajnce iz Križa pri Sežani in se udeležili pri njihovem ocenjevanju najbolj všečnega terana.

SKOZI VSE LETO PA SMO SKRBELI ZA:
- pisanje člankov v časopise Klasje, Višnjan, Lipov List pri TZS in Polet ter ŠUS;
- skrb za našo spletno stran www.tdpolzevo, ki je lepo urejena in ažurirana;
- sprotno obveščanje naših članov po e-pošti – za oboje gre pohvala Martinu;
- vnos prostovoljnih ur v portal TZS. Na Ajpes-u smo vpisani v spisek prostovoljnih organizacij in moramo naše prostovoljne ure tudi pri njih registrirati;
- priprava, izdelava in obnova panojev, plakatov in letakov;
- postavljanje panojev in plakatov pred raznimi prireditvami;
- redno pisanje zapisnikov sestankov in občnega zbora. Zahvala gre Nejki;
- za dodatno izobraževanje in usposabljanje članov za defibrilator;
- vključeni smo v Športno unijo Slovenije in njene akcije;
- udeležba naših članov na različnih seminarjih;
- polžki kot obesek in pokali 2017 ter brisače z napisom Prijetno domače in Občinska turistična zveza Ivančna Gorica;
- spoznavanje naše bližnje okolice v sloganu »PRIJETNO DOMAČE«, zato smo se udeležili kar nekaj prireditev v naši občini;
- Sodelovali smo z instuticijami in organizacijami: TZS, OTZ Iv. G., občino Iv.G, Zavodom Prijetno domače, KS V.G, Športno Unijo Slovenije, Mestnim kopališčem V.G, ŠK Polževo, Planinskim društvom Polž, Radiom Zeleni val in Razvojno Turištičnim društvom Gmajnice iz Križa ter Sadjarsko vinogradniškim turističnim društvom Debeli hrib.
Največ in zelo uspešno pa sodelujemo z TD Višnja Gora in PGD Kriška vas, na kar smo izredno ponosni; Za vsa leta sodelovanja naj se ob tej priliki zahvalimo bivšemu predsedniku PGDja Kriška vas, Jožetu Virantu in mu v zahvalo izročam kolajno;
- preko celega leta praznenje koša za smeti pri razgledni mizi in ažuriranje obvestil na oglasni tabli. Zahvala Liji in Milošu;
- člani U.O. in dodatni aktivisti so pobrali članarino za leto 2017. Naj omenim in se zahvalim vsem poverjenikom: Milki, Marjani, Tonetu, Jožetu, Dragici, Mariji, Mirsadu in Sonji, Manci, Martinu, Enesu in Borisu.
Tako smo aktivni člani naredili v letu 2017 – 3092 prostovoljnih ur, ki so registrirane na portalu TZS. Sami pa imamo registrirano tudi prostovoljno prevožene kilometre in bencin za TD, ki jih tudi ne obračunamo. Bilo jih je 2500 km.
Vsem članicam in članom, posebno pa sodelujočim v zgoraj naštetih akcijah se za izkazano pomoč iskreno zahvaljujemo.
To vse za dobro našega društva in promocijo turizma v naši občini in širše.

Miloš Šušteršič
Overovatelja poročila: Predsednik TD Polževo
Mojca Habjan
Marjana Biček

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

1. PLAN AKTIVNOSTI ZA LETO 2018:
- PREDSTAVITEV TD POLŽEVO na sejmu Natour Alpe Adria na Gospodarskem razstavišču
- SODELOVANJE pri 25. pohodu po Jurčičevi poti;
- IZVEDBA volilnega občnega zbora;
- ČISTILNE AKCIJE v okviru KS in ostale;
- RAZPISI Prijavili se bomo na razpise TZS in ŠUS ter Občinske
- POSTAVILI bomo cvetlična korita z rožami, jih vse leto negovali in zalivali;
- VZDRŽEVALI tekaško stezo, GUP ter okolico razgledne mize in okolico ostalih klopi;
- OBNAVLJALI kozolčke, pobarvali nove table in stebre za GUP ;
- GLASBENI DOGODEK MLADIH V CERKVICI SV. MAGDALENE;
- PREDSTAVITEV DRUŠTVA na tržnicah in sejmih po Soveniji skupaj z TD Višnja Gora;
- ORGANIZIRALI 2. SLIKARSKO KOLONIJO ZA ZAČETNIKE
- POMAGALI OBNAVLJATI zbirko starega kmečkega orodja;
- OBISKI sponzorjev, donatorjev za prispevke pri 14. Krevsovem teku;
- SODELOVANJE pri osrednji proslavi dneva državnosti na Polževem;
- KOMISIJA za ocenjevanje v okviru »MOJA DEŽELA LEPA……« bo aktivna preko leta;
- ORGANIZIRALI bomo 14. Krevsov tek in pohod, pomaga tudi TD Višnja Gora;
- ORGANIZIRALI martinovanje z pokušino z ocenjevanje in krstom vin v hotelu Polževo;
-ORGANIZIRALI zaključno prireditev, akcije »Moja dežela lepa in gostoljubna«;
- AŽURIRALI IN POSODABLJALI bomo našo spletno stran www.tdpolževo, pisali članke v časopise in spletno stran ter preko njih obveščali o naših dogodkih;
- STROKOVNA EKSKURZIJA pridružili se bomo TD Višnja Gora;
- IZOBRAŽEVANJE in usposabljanje naših članov za defibrilator in ostala izobraževanja v okviru TZS, občine in ŠUSa;
– AKTIVNOSTI v ŠUS-u za njene akcije na področju «Slovenija v gibanju«;
- Še naprej se bomo TRUDILI za lepšo podobo kraja in dajali pobude o izboljšavi;
- IZPRAZNJEVANJE KOŠA – za smeti pri razgledni mizi se moramo dogovoriti, da ne bo praznila koša samo ena oseba;
- OBLIKOVANJE turističnih izdelkov, predvsem polžev ter ponatis razglednice Kriško-polževske planote;
- SODELOVANJE z institucijami, zvezami in društvi ter dajati pobude za boljše bivanje;
- ČLANARINA je 7 eur na člana in 10 Eur za dva v družini, mlajši od 18 let imajo brezplačno;
- PRIDOBIVANJE polnoletnih članov k aktivnemu sodelovanju;
- ORGANIZACIJA IZLETOV, spoznavanje narave za naše otroke po bližnji in daljni okolici;
- ORGANIZIRANJE MLADIH v delo našega društva;
- V OKVIRU slogana »PRIJETNO DOMAČE« bomo še naprej sodelovali z društvi v naši občini, spoznavali njihove aktivnosti, sodelovali pri skupnih akcijah in se tako vključevali v okolico.

2. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018:
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 2000 EUR
DONATORJI – SPONZORJI 2700 EUR
ČLANARINA 800 EUR
SKUPAJ 5500 EUR

Predsednik TD: Miloš Šušteršič

Kategorija Uncategorized